Pastor Carmen – Hosanna and Hail Caesar, Palm Sunday